Smart Logistics ระบบอัจฉริยะ ลำเลียงสินค้าไปจนถึงมือผู้บริโภค

smart-logistic-blog-j

Smart Logistics

          ในปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคได้เปลี่ยนแปลงไป ทั้งจากวิถีชีวิต เทคโนโลยีสมาร์ทโฟน เครือข่ายการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ตที่รวดเร็วและครอบคลุม  ยิ่งในสภาวะการแพร่ระบาดของโรคที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง ยิ่งส่งผลให้ธุรกิจ E-Commerce เติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก  และจากแนวโน้มดังกล่าวส่งผลให้อุตสาหกรรมการขนส่ง และโลจิสติกส์ (Logistics)  ทั่วโลกเกิดการแข่งขันอย่างรุนแรงทั้งด้านราคา ความรวดเร็ว และคุณภาพของการบริการ

          โลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง เปรียบได้กับเส้นเลือดที่คอยลำเลียงสินค้าจากแหล่งกำเนิดไปจนถึงมือผู้บริโภค ด้วยการแข่งขันที่สูงผู้ประกอบการต่างมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพในการบริการให้ดีที่สุดด้วยต้นทุนที่ต่ำที่สุด  ส่งผลให้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการดำเนินการ เพื่อให้ข้อมูลสินค้าคงคลังถูกต้อง การจัดการเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และแม่นยำ ซึ่งมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการแข่งขัน

          แนวคิดการบริหารจัดการด้วยระบบอัจฉริยะ Smart Logistics ด้วยการนำเทคโนโลยี เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในระบบ Logistics ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็น Robot arm, Automatic Guided Vehicles (AGVs), Digital Picking System, Internet of Things ฯลฯ รวมไปถึงระบบต่างๆ เช่น Warehouse Management System (WMS), DWS System, Replenishment System, Inventory Count System เป็นต้น

ตัวอย่างเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในระบบ Smart Logistics

Smart Logistics - agv

          Automated Guided Vehicle หรือ AGV ระบบขับเคลื่อนภายในอาคารโดยไม่ต้องใช้คนขับ ช่วยขนย้ายสินค้า อุปกรณ์ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ รวดเร็ว และต่อเนื่องในชั่วโมงการทำงานที่มากกว่า ถูกนำเข้ามาใช้ในคลังสินค้าจนได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง ผู้นำด้านโลจิสติกส์ระดับโลกไม่ว่าจะเป็น Amazon หรือ Alibaba ได้นำ AGV มาใช้ในการบริหารจัดการสินค้าในระบบคลังสินค้าอัจฉริยะเป็นจำนวนมาก
(อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AGV ได้ที่นี่)

          Digital Picking Systems หรือ DPS คือระบบที่ช่วยลดความซับซ้อนในการจัดสินค้าโดยใช้สัญญาณไฟหรือเสียง ในการนำทางไปยังตำแหน่ง และชั้นวางสินค้า พร้อมบอกจำนวนสินค้าที่ต้องการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทดแทนการใช้กระดาษ ทำให้การหยิบสินค้าถูกต้อง ง่าย และประหยัด ลดปัญหาด้านแรงงาน ความผิดพลาดในการหยิบ ซึ่งมีทั้งระบบ Pick to Light, Picking Cart, Voice Picking
(อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DPS ได้ที่นี่)

Smart Logistics - Digital Picking Systems
Smart Logistics - DWS System

          DWS System (Dimension Weight and Scanning)
ระบบจัดการพัสดุอัตโนมัติ สามารถชั่งน้ำหนัก ถ่ายภาพ วัดขนาดพัสดุ พร้อมทั้งคำนวณค่าขนส่ง พิมพ์เอกสารใบรับพัสดุ จัดส่งพัสดุ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย ด้วยการรวม Robot arm เครื่องชั่งน้ำหนัก และกล้อง Vision เข้าด้วยกัน
(อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DWS ได้ที่นี่)

          Replenishment System (Link-ข้อมูลเพิ่มเติม) และ Inventory Count System (Link-ข้อมูลเพิ่มเติม) ระบบการเติมสินค้าคงคลัง และ การตรวจนับสินค้าคงคลัง ที่มีการนำ AGV เข้ามาใช้ในการบวนการทำให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเติม นับสินค้าที่มีทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว ลดการใช้แรงงานและความผิดพลาด

Smart Logistics - Replenishment System

          Smart Logistics ระบบที่ช่วยในการบริหารจัดการสินค้า พื้นที่จัดเก็บ บริหารบุคลากร และทรัพยากรในคลังสินค้า การจัดสินค้าตามคำสั่ง ไปจนถึงการจัดส่งสินค้า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด ลดข้อพิดพลาด ลดต้นทุน นอกจากจะช่วยผู้ประกอบการในเรื่องของการแข่งขันแล้ว ผู้บริโภคที่ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี Smart Logistics นี้เช่นกัน คือการได้รับสินค้าที่ถูกต้องตามความต้องการ รวดเร็ว ในราคาที่ถูกลงอีกด้วย