Logistics Management คืออะไร ? ต่างจาก Supply Chain Management อย่างไร

logistic-management-blog-j

       Logistics Management คืออะไร ? 

       เดิมทีเป็นคำศัพท์ทางทหารหมายถึงการเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์และเสบียงไปยังกองทหาร แต่ในปัจจุบันโลจิสติกส์ เป็นชื่อที่กำหนดให้กับส่วนขององค์กรที่รับผิดชอบในการจัดการทรัพยากรตาม Supply Chain ซึ่งต้องมีการประสานงาน และการสร้างความมั่นใจว่าวัสดุและบุคลากรทั้งหมดอยู่ในสถานที่ที่ถูกต้อง และในเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจดำเนินไปอย่างถูกต้อง

 

       Logistics Management and Supply Chain Management

       การจัดการ Supply Chain และการจัดการโลจิสติกส์ บางครั้งอาจมีความสับสนและใช้แทนกันได้ แต่อย่างไรก็ตามกระบวนการเหล่านี้เป็น 2 ลักษณะ ซึ่ง Supply Chain หมายถึง เครือข่ายองค์กรขนาดใหญ่ที่ทำงานร่วมกัน เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์จากซัพพลายเออร์ไปยังลูกค้า แต่ในทางกลับกัน การจัดการโลจิสติกส์ คือการประสานงานและการเคลื่อนย้ายทรัพยากรและเป็นส่วนหนึ่งของ Supply Chain 

       การจัดการโลจิสติกส์มุ่งเน้นไปที่การจัดการในการดำเนินงานประจำวัน ซึ่งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในขั้นสุดท้ายขององค์กร โดยจุดมุ่งหมายหลักของการจัดการโลจิสติกส์ คือการจัดสรรทรัพยากรในปริมาณที่เหมาะสม ในเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับไปยังสถานที่ตั้งในสภาพที่เหมาะสม ในขณะที่การส่งมอบให้กับลูกค้าภายในหรือภายนอกเป็นไปอย่างถูกต้อง

 

       Who Is Responsible for Logistics Management? 

       มีความแตกต่างกันไปในแต่ละบริษัท และบทบาทต่อบทบาท ซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์เรียกว่า “Logistician” พวกเขามีหน้าที่ในการวิเคราะห์และประสานงานด้าน Supply Chain ขององค์กร และดูแลขั้นตอนทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่การได้มาจนถึงการส่งมอบ

 

       Why Is Logistics Management Important?

       การจัดการโลจิสติกส์สามารถลดขั้นตอนพื้นฐานลง เพื่อทำให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเคลื่อนย้ายทรัพยากรและผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้า ซึ่งที่สุดแล้ว การให้บริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าคือการตอบสนองความต้องการในการบริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

       การจัดการโลจิสติกส์ยังสามารถสร้างการมองเห็นภายใน  Supply Chain ขององค์กรได้ ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวแบบ  Real-Time และให้คำแนะนำในส่วนของการดำเนินการที่มีการเปลี่ยนแปลงและส่งผลโดยตรงต่อองค์กรโดยรวม

       การจัดการโลจิสติกส์เป็นส่วนประกอบหลักของ Supply Chain สำหรับทุกองค์กร เพื่อช่วยในการจัดการและดูแลเครือข่ายการกระจายสินค้า เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดการสินค้าคงคลังอยู่ภายใต้การควบคุม

เรียบเรียงข้อมูลจาก : https://www.supplychaindigital.com