triangle_2

Picking Cart

Picking Cart รถเข็นเคลื่อนที่จัดสินค้า

Picking Cart Picking Cart
Picking Cart Picking Cart

Picking Cart คืออะไร...?

   Picking Cart รถเข็นเคลื่อนที่ ที่จะช่วยในการจัดสินค้าพร้อมกันทีละหลายๆ Order เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสินค้าให้เป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
   ระบบการหยิบสินค้าร่วมกับรถเข็น Picking Cart เป็นการพัฒนาจากระบบการหยิบสินค้าตามสัญญาณไฟไปเป็นการหยิบสินค้าหลายๆ PO ในเวลาเดียวกัน โดย Picking cart นี้ถูกพัฒนาให้เคลื่อนที่โดยไม่ใช้ความเร็วและปริมาณสินค้าที่หยิบไม่มากนัก

Benefits

triangle_Picking-Cart
System

Requirement

  • พื้นที่การใช้งานจะต้องรองรับการเชื่อมต่อด้วย Wireless 802.11 b/g/n เป็นอย่างน้อย
  • มีระบบ WMS สำหรับการ Interface ข้อมูล การจัดเพื่อเป็นข้อมูลการทำงานให้กับ ระบบ Picking Cart
  • มีพื้นที่สำหรับการจัดเก็บรถ Picking Cart และ พื้นที่ชาร์จแบตเตอรี่
person_picking_cat_2
Picking-Cart_Mode
System Architecture
Picking Cart Picking Cart

ภาพประกอบด้านบนแสดงถึงระบบการหยิบสินค้าร่วมกับรถเข็นซึ่งระบบนี้ต้องทำงานร่วมกับหลาย ๆ ระบบ คือระบบ ERP
เป็นระบบการส่งรายการสำหรับการหยิบสินค้าให้กับทางผู้ปฏิบัติงาน โดยข้อมูลรายการสินค้าดังกล่าวนี้จะทำการผ่านระบบการจัดการบริหารงานการจัดเก็บสินค้าเพื่อหาตำแหน่งของสินค้าและจะแสดงผลผ่านระบบการหยิบสินค้าร่วมกับรถเข็น

Picking Cart Picking Cart

การทำงานของระบบการหยิบสินค้าร่วมกับรถเข็น

  1. ดาวน์โหลด Picking Order สำหรับ 1 batch จากเซิร์ฟเวอร์ โดย 1 batch หมายถึง 1 กลุ่มของ PO และจำนวนของ PO จะเท่ากับจำนวนของไฟที่อยู่บนรถเข็น ดังนั้นไฟ 1 ดวงเท่ากับ 1 Order

  2. โปรแกรมจะแสดงรายการสินค้าบน screen เพื่อเป็นการให้ข้อมูลกับทางผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบไปด้วยตำแหน่งของสินค้า, ชื่อรายการสินค้า, บาร์โค้ดของรายการสินค้า, จำนวนรวมที่ต้องการสินค้า โดยจำนวนรวมที่ต้องการสินค้านั้นจะเป็นไปตามจำนวนรวมที่ต้องการของ batch PO

  3. ผู้ปฏิบัติงานเพียงแค่ติดตามหน้าจอที่ติดตั้งอยู่แต่ละ location, หยิบสินค้าแต่ละรายการ, สแกนบาร์โค้ด  สัญญาณไฟที่เปิดขึ้นมาจะขึ้นจำนวนสินค้าที่ต้องการหยิบขึ้น display ผู้ปฏิบัติงานสามารถหยิบสินค้าได้โดยสังเกตุไฟเพื่อจัดสรรและวางแผนการหยิบสินค้าได้

  4. จำนวนการหยิบสินค้าต้องเท่ากับจำนวนรวมของสินค้าที่ต้องการ

  5. หลังจากที่โปรแกรมได้ทำการให้ข้อมูลสินค้าต่อไปให้กับผู้ปฏิบัติงาน เพียงแค่ดำเนินการในข้อ 2 ถึง 4 จนหยิบสินค้าทุกรายการครบ

  6. ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานสามารถเดินหยิบสินค้าให้ครบเพียงรอบเดียว ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจะสามารถหยิบสินค้าในหลาย ๆ ออเดอร์ควบคู่กันไป
Picking Cart Picking Cart

รูปแสดงขั้นตอนการทำงานของระบบหยิบสินค้าร่วมกับรถเข็น

Picking Cart Picking Cart

รูปแสดงภาพจำลองการทำงานของผู้ปฏิบัติงานร่วมกับระบบ Picking Cart