Intelligent Warehouse Solution

การบริหารคลังสินค้าโดยระบบขับเคลื่อนภายในโดยไม่ต้องใช้คน

Product Application

Scenario Solution

บริษัท ริเวอร์พลัส ให้บริการระบบ Intelligent Warehouse Solution ด้วย Quicktron AGV
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และความรวดเร็วในการดำเนินงานให้กับคลังสินค้าของคุณ

Warehouse Solution บริหารคลังสินค้า

คลังสินค้า ( warehouse solutions )หมายถึง พื้นที่ที่ได้วางแผนแล้วเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้สอยและการเคลื่อน iqware solutions ย้ายสินค้าและวัตถุดิบ โดยคลังสินค้าทำหน้าที่ ในการเก็บสินค้าระหว่างกระบวนการเคลื่อนย้าย เพื่อสนับสนุนการผลิตและการกระจายสินค้า ซึ่งสินค้าที่เก็บในคลังสินค้า (warehouse) สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

  1. วัตถุดิบ (Material) ซึ่งอยู่ในรูป วัตถุดิบ ส่วนประกอบและชิ้นส่วนต่างๆ
  2. สินค้าสำเร็จรูปหรือสินค้า จะนับรวมไปถึงงานระหว่างการผลิต ตลอดจนสินค้าที่ต้องการทิ้งและวัสดุที่นำมาใช้ใหม่

การจัดการบริหารคลังสินค้า(Warehouse Management) เป็นการจัดการในการรับ การจัดเก็บ หมายถึง การจัดส่งสินค้าให้ผู้รับเพื่อกิจกรรมการขาย เป้าหมายหลักในการบริหาร ดำเนินธุรกิจ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้าก็เพื่อให้เกิดการดำเนินการเป็นระบบให้ คุ้มกับการ ลงทุน การควบคุมคุณภาพของการเก็บ การหยิบสินค้า การป้องกัน ลดการสูญเสียจากการ ดำเนินงานเพื่อให้ต้นทุนการดำเนินงานต่ำที่สุด และการใช้ประโยชน์เต็มที่จากพื้นที่

ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ ก็คือ iqware solutions การบริหารจัดการทรัพยากรที่องค์กรมีอยู่ให้สามารถสร้างผลิตผลทางธุรกิจได้สูงที่สุด โดยมีต้นทุนที่สมเหตุสมผล หนึ่งในวิธีที่องค์กรธุรกิจชั้นนำให้ความสำคัญ คือ การบริหารจัดการสินค้าคงคลังหรือวัตถุดิบให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ไม่น้อยจนเกินไปจนทำให้สายการผลิตหยุดชะงัก และไม่มากจนเกินไปจนเกิดปัญหาสินค้าค้างสต๊อก ทำให้ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ ดังนั้นการนำเทคโนโลยีและระบบซอฟต์แวร์ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยบริหารจัดการสินค้าคงคลังขององค์กรจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะช่วยให้องค์กรของคุณสามารถบริหารจัดการสินค้าคงคลังสำหรับการขายหรือวัตถุดิบสำหรับสายการผลิตขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งเหล่านี้ตัวช่วยทำให้ต้นทุนการผลิตขององค์กรต่ำลง

  • ลดระยะทางในการปฏิบัติการในการเคลื่อนย้ายให้มากที่สุด
  • การใช้พื้นที่และปริมาตรในการจัดเก็บให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  • สร้างความมั่นใจว่าแรงงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ สาธารณูปโภคต่างๆ มีเพียงพอและสอดคล้อง กับระดับของธุรกิจที่ได้วางแผนไว้
  • สร้าง ความพึงพอใจในการทำงานในแต่ละวันแก่ผู้เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายสินค้า ทั้งการรับเข้าและการจ่ายออก โดยใช้ปริมาณจากการจัดซื้อ และความต้องการในการ จัดส่งให้แก่ลูกค้าเป็นเกณฑ์
  • สามารถ วางแผนได้อย่างต่อเนื่อง ควบคุม และรักษาระดับการใช้ทรัพยากรต่างๆ เพื่อให้เกิดการบริการภายใต้ต้นทุนที่เกิดประสิทธิภาพคุ้มค่าในการลงทุนตาม ขนาดธุรกิจที่กำหนด

iqware solutions

Warehouse Intelligent Warehouse Solution

ระบบหยิบสินค้าตาม AGV จะขนย้าย Location (Rack หรือ Pallet) ที่ต้องการ ตามรายการ Order มายังที่ Picking Station

Warehouse Intelligent Warehouse Solution

เติมสินค้าคงคลัง AGV จะทำการขนย้าย Location (Rack หรือ Pallet) ที่ต้องการตามรายการมายังที่ Replenishment Station

Warehouse Intelligent Warehouse Solution

นับสต๊อก หรือการนับสินค้าคงคลัง AGV จะทำการขนย้าย Location (Rack หรือ Pallet) ที่ต้องการตามรายการมายังที่ Counting Station

Warehouse Solution บริหารคลังสินค้า

Lower cost

ลดต้นทุนด้านแรงงานลงได้
50 – 70%

Warehouse Solution บริหารคลังสินค้า

Higher efficiency

คล่องตัว และยืดหยุ่น

Warehouse Solution บริหารคลังสินค้า

Scientific management

มีการทำงานที่เป็นมาตรฐาน สามารถจัดการได้อย่างเป็นระบบ

Intelligent Warehouse Solution

Well-defined procedures

มีความแม่นยำถึง 99.99%