Logistics and Supply Chain Management กระบวนการเดียวกัน แต่ความหมายต่างกัน

Logistics-and-Supply-Chain-Management

       คำว่า Logistics and Supply Chain Management ในบางครั้งสามารถใช้แทนกันได้ แต่สำหรับบางคนแล้ว 2 คำนี้ไม่มีความแตกต่างกัน ในเมื่อ Supply Chain Management ก็คือยุคใหม่ของ Logistics นั่นเอง

       ซึ่งในสหรัฐอเมริกา ที่อ้างอิงตามบล็อกของ PLS Logistics Services ซึ่งเป็นบริษัทจัดการด้านโลจิสติกส์ในเพนซิลเวเนียถือว่า Logistics and Supply Chain Management ก็คือ Logistics Management นั่นเอง 

       แต่เมื่อคำถามถูกโพสต์กลับได้รับคำตอบที่หลากหลาย และมีความแตกต่างกันไปตามหน้าที่ของ Supply Chain ( หรือ Logistics) ซึ่งมีความคิดบางส่วนจากผู้อ่าน ดังนี้ :

       “ ในปัจจุบันยังไม่มีความแตกต่าง”  Wayne Johnson จาก American Gypsum

       “ Supply Chain Management ประกอบด้วยงานโลจิสติกส์หลายๆ ด้าน และกระบวนการย่อยๆ หลายอย่างภายใน SCM” Michael Kirby จาก National Distribution Center 

       “ Supply Chain Management คือบริษัทประเภท 3PL ที่จัดการควบคุมการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นขาเข้าหรือขาออก” William Behrens จาก Associated Transport Systems, Inc.

       การจัดซื้อ การจัดการวัสดุ โลจิสติกส์ การขนส่ง การควบคุมสินค้าคงคลัง และ Supply Chain Management มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ฟังก์ชันการทำงานมีความทับซ้อนระหว่างกัน ซึ่งความทับซ้อนนี้ ส่งผลทำให้คำจำกัดความอาจมีความไม่ชัดเจน 

       ถึงแม้ว่าคำศัพท์ทั้งสองนี้จะมีความคล้ายคลึงกัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว มี Concept และความหมายที่แตกต่างกัน โดย Supply Chain Management เป็นแนวคิดที่ครอบคลุมและเชื่อมโยงกระบวนการต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ในขณะที่โลจิสติกส์ หมายถึง การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ การ Flow ของสินค้า การบริการและข้อมูลภายใน Supply chain ทั้งหมด

Logistics and Supply Chain Management - 1

What is Supply Chain Management?

       คำว่า Supply Chain Management ตามที่อาจารย์มหาวิทยาลัย Michigan State ได้อธิบายไว้คือ ความเกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างบริษัทต่างๆ เพื่อเชื่อมต่อกับซัพพลายเออร์ ลูกค้า และคู่ค้าอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าให้กับผู้บริโภค ขั้นตอนใน Supply Chain เป็นการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และเป็น “กรอบในการดำเนินงานภายในด้านโลจิสติกส์”

Logistics and Supply Chain Management - 2

       มีองค์กรจำนวนมากที่พยายามทำงานร่วมกันเป็น Supply Chain ที่ช่วยจัดการ Flow ของวัตถุดิบและเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า ผู้จัดการด้าน Supply Chain ทำงานหลายหน้าที่และหลายบริษัท เพื่อให้แน่ใจว่า ไม่เพียงแค่สินค้าที่จะถูกส่งถึงผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังตรงตามข้อกำหนดทั้งหมดด้วย ซึ่ง Logistics เป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของเครือข่าย Supply Chain ที่มีขนาดใหญ่กว่า และครอบคลุมทั้งหมด

What is Logistics?

       ผู้เชี่ยวชาญด้าน Supply Chain Management ระบุให้โลจิสติกส์เป็น“ ส่วนหนึ่งของกระบวนการวางแผนใน Supply Chain ที่วางแผนดำเนินการและควบคุม Flow ของสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การจัดเก็บสินค้า การบริการและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งจากต้นทางไปยังปลายถึงผู้บริโภค เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า”

       ในระบบ Supply Chain Logistics Management อาจารย์ของมหาวิทยาลัย Michigan State ได้ให้คำจำกัดความไว้ว่า โลจิสติกส์ เป็นเกี่ยวข้องกับการขนส่ง คลังสินค้า บรรจุภัณฑ์ และอื่น ๆ ซึ่งจะถูกเคลื่อนย้ายและอยู่ในสินค้าคงคลัง 

       วัตถุประสงค์ของโลจิสติกส์ คือเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับสินค้าที่ต้องการในเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม ด้วยคุณภาพและราคาที่เหมาะสม ซึ่งกระบวนการนี้สามารถแบ่งออกเป็นสองประเภทย่อย ได้แก่ Inbound Logistics และ Outbound Logistics

       ซึ่ง Inbound Logistics ครอบคลุมขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาวัสดุหรือวัตถุดิบ จากนั้นจะเข้าสู่ขั้นตอนของการจัดเก็บและขนส่ง ส่วน Outbound Logistics ครอบคลุมงานที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวม การบำรุงรักษา และการกระจายให้กับลูกค้า และงานอื่นๆ เช่น การบรรจุ และการจัดการคำสั่งซื้อ คลังสินค้า การจัดการสต๊อก และการรักษาสมดุลระหว่าง Supply และ Demand รวมถึงการขนส่ง

Key Differences

       สิ่งสำคัญที่ต้องจำคือ 2 คำนี้ไม่ควรใช้คำสลับกัน เนื่องจากเป็นกระบวนการที่เสริมซึ่งกันและกัน กระบวนการหนึ่งจะไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้ หากไม่มีกระบวนการอื่น ๆ และนี่คือความแตกต่างที่สำคัญระหว่างคำศัพท์ทั้ง 2 คำ ที่จะช่วยไม่ทำให้คุณสับสนคือ

       –  Supply Chain Management เป็นวิธีการเชื่อมโยงกระบวนการทางธุรกิจที่สำคัญภายในและระหว่างบริษัทต่างๆ เข้าสู่รูปแบบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งผลักดันให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน

       – โลจิสติกส์ หมายถึง การเคลื่อนย้าย การจัดเก็บ และ Flow ของสินค้า บริการ และข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร

       – จุด Focus หลักของ Supply Chain คือข้อได้เปรียบในการแข่งขัน ในขณะที่สิ่งสำคัญของโลจิสติกส์ คือการตอบสนองความต้องการของลูกค้า

       – โลจิสติกส์ เป็นคำที่มีมาช้านาน ซึ่งเกิดจากรากฐานทางการทหาร ในขณะที่ Supply Chain Management เป็นคำที่ค่อนข้างใหม่

       – โลจิสติกส์เป็นขั้นตอนที่อยู่ภายใต้ห่วงโซ่อุปทาน

ข้อมูลและรูปภาพจาก : https://www.michiganstateuniversityonline.com/