Order Fulfillment

ระบบการจัดการบริหารคลังสินค้า

Order Fulfillment คืออะไร?

       ระบบการจัดการบริหารคลังสินค้า กลายเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นถ้าปราศจากอุปกรณ์สำหรับคำสั่งซื้อหรือการใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่มีความแม่นยำและประสิทธิภาพ เนื่องจากระบบการจัดการบริหารสินค้าคงคลังนั้นจะต้องมีระบบรับเข้าที่มีประสิทธิภาพอีกทั้งยังมีขั้นตอนและการจัดส่งสินค้าในหลากหลายรูปแบบอีกด้วย

       ระบบการจัดการบริหารคลังสินค้า สามารถทำได้ทั้งแบบการเลือกสั่งซื้อได้ด้วยตนเองและการสั่งซื้อแบบอัตโนมัติและยังสามารถจัดการสินค้าทุกรูปแบบและทุกขนาดในระหว่างกระบวนการจัดการสินค้าพนักงานสามารถกำหนด
ควบคุมเส้นทางและเรียงลำดับการทำงานให้คลังสินค้ามีประสิทธิ
ภาพดีขึ้

Order fulfillment

อีกทั้งในระบบการจัดการนี้ได้มีเทคโนโลยีการหยิบสินค้าตามสัญญาณไฟ (Pick-to-Light) และสัญญาณเสียง เข้ามาจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่จำกัดขนาดของสินค้าและความเร็วการเคลื่อนที่ของสินค้า

เทคโนโลยีของระบบ Order Fulfillment

     มีเทคโนโลยีสำหรับระบบการจัดการคลังสินค้า มากมายเพื่อรองรับการจัดกาบริหารสินค้าคงคลังไปตั้งแต่ระบบพื้นฐานไปจนถึงระบบอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีแบบใดก็ตามจุดประสงค์ของระบบ ที่มีเหมือนกันคือเป็นระบบที่รองรับและอำนวยความสะดวกในแง่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การระบุสินค้า, การติดตามสินค้า, การตรวจสอบองค์กร, การจัดเก็บสินค้า, ตำแหน่งงของสินค้า, การเรียงลำดับสินค้า และการจัดเรียงสินค้าคงคลังด้วยจุดประสงค์ที่หลากหลายนี้ เราจะสามารถนำระบบการจัดการคลังสินค้า เข้ามาใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยตัดสินใจจาก 5 เทคโนโลยีพื้นฐาน ดังต่อไปนี้

1.ซอฟแวร์สำหรับการจัดการสินค้า

ซอฟแวร์เปรียบเสมือนสมองของระบบ ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญในระบบ
โดยซอฟแวร์จะมีหน้าที่การบันทึกสินค้าแต่ละ SKU ทั้งปริมาณของสินค้าและ
ตำแหน่งการจัดเก็บสินค้าตั้งแต่รับเข้าและส่งสินค้าออกจากคลังสินค้า

Order fulfillment - Main Software
Order fulfillment - Automated Storage

2.ระบบการจัดเก็บสินค้า

ระบบการจัดเก็บสินค้ามีหลากหลายประเภทตั้งแต่ระบบการจัดเก็บแบบ
Static ไปจนถึงระบบการจัดเก็บแบบอัตโนมัติ
(Automated Storage and retrieval system (ASRS)  ส่วนมากประกอบไปด้วย Static Shelving, Pallet Rack, A-Frames, Horizontal Carousels, Vertical Carousels, Vertical Lift Modules (VLMs), Unit-Load ASRS, Mini- and Micro-Load ASRS, Robotic Shuttles, Vertical Buffer Modules

3.ระบบการขนส่ง (Transport System)

    ระบบการขนส่งสินค้า เป็นการขนส่งสินค้าไปให้ทั่วถึงทั้งคลังสินค้า ไม่ว่าจะไป หรือมาจากจุดรับเข้าสินค้า, จุดหยิบสินค้า, จุดเติมสินค้า, จุดรวมสินค้า, จุดแพ็คสินค้า และจุดส่งออกสินค้า การขนส่งสินค้าสามารถใช้อุปกรณ์ขนส่งประเภทเดียวหรือหลายประเภท ซึ่งสามารถเลือกใช้งานได้โดยขึ้นอยู่กับขนาดและน้ำหนัก ที่จะทำการเคลื่อนที่โดยอุปกรณ์สำหรับการขนส่งนี้มีอยู่หลากหลายประเภทด้วยกัน เช่น Pallet Jack, Hand trucks and Cart, Lift trucks, Fixed Transport System, Automatic Guided Vehicles (AGVs), Autonomous Mobile Robots (AMRs)

Order fulfillment - AGV
order fulfillment Order Fulfillment

4.Automatic Identification and Data Capture (AICD) Systems

      เทคโนโลยีนี้ออกแบบมาเพื่อรวบรวมข้อมูลจากสินค้าและถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยระบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ระบบดังกล่าวนี้จะทำให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง แม่นยำ และสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานในส่วนของระบบการจัดการคลังสินค้า ได้ ด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวนี้สามารถทำงานได้รวดเร็วและสามารถระบุข้อมูลในส่วนของการหยิบสินค้าทั้งที่เป็นรูปทรงของตัวสินค้าเอง, pallet, tote และตำแหน่งของการจัดเก็บสินค้าได้ แต่อย่างไรก็ตามความซับซ้อนในการหยิบสินค้านั้น เมื่อลูกค้าต้องการที่จะพัฒนาให้มีระบบอัตโนมัติในระบบจะต้องเตรียมหรือทำให้ข้อมูลนั้นเกิดความผิดพลาดให้น้อยที่สุด ระบบ AICD ประกอบไปด้วย Barcode Scanning / Radio Frequency Identification (RFID)

5.Pick Indicator System

ระบบการหยิบสินค้าด้วยสัญญาณไฟ ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถค้นหารายการสินค้าได้อย่างรวดเร็วและสามารถระบุตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ ระบบการหยิบสินค้าด้วยสัญญาณไฟนี้เป็นระบบที่ไม่ต้องใช้กระดาษและผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยมือเปล่าแต่ได้ผลการทำงานที่แม่นยำมากลดเวลาในการเทรนนิ่งพนักงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว

ประเภทของระบบการหยิบสินค้าด้วยสัญญาณไฟ มีดังต่อไปนี้

  • Light Direct
  • Voice Direct
  • Vision Direct with AR Glasses
order fulfillment Order Fulfillment

ประโยชน์ของ Order Fulfillment

order fulfillment Order Fulfillmentลดต้นทุนในส่วนของการเคลื่อนย้ายของพนักงานระหว่างจุดปฏิบัติ                    งานหนึ่งไปยังอีกจุดปฏิบัติงานหนึ่งและสามารถค้นหารายการสินค้า
              เพื่อทำการสั่งซื้อและจัดส่ง

order fulfillment Order Fulfillmentสามารถจัดเก็บสินค้าได้อย่างมีแบบแผนและสร้างพื้นที่ในการจัดเก็บ                        สินค้าได้มากขึ้น    

order fulfillment Order Fulfillmentเชื่อมโยงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองไปยังตัวเลือกคำสั่งซื้อเพื่อลดการ                       ทำงานซ้ำซ้อนที่มีอยู่ในระบบการจัดเก็บสินค้าประเภท Single-Deep                     Storage และ Double-Deep Storage

order fulfillment Order Fulfillment

ลดค่าแรงงาน, ต้นทุนคลังคลังสินค้า, ต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง, ต้นทุนการบริหาร และต้นทุนการขนส่ง ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายให้กับทาง                     ลูกค้าและสามารถผลักดันให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจ

Order Fulfillment Application

ของทางบริษัทริเวอร์พลัส​

order fulfillment Order Fulfillment

Pick-to-light

order fulfillment Order Fulfillment

Put-to-Light

order fulfillment Order Fulfillment

Picking Cart

order fulfillment Order Fulfillment

Order Fulfillment - AGV