order fulfillment Order Fulfillment

Order Fulfillment

ระบบการจัดการบริหารคลังสินค้า

logistic_system_2

Order Fulfillment คืออะไร?

   ระบบการจัดการบริหารคลังสินค้า กลายเป็นกระบวนการที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นถ้าปราศจากอุปกรณ์สำหรับคำสั่งซื้อหรือการใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่มีความแม่นยำและประสิทธิภาพ เนื่องจากระบบการจัดการบริหารสินค้าคงคลังนั้นจะต้องมีระบบรับเข้าที่มีประสิทธิภาพอีกทั้งยังมีขั้นตอนและการจัดส่งสินค้าในหลากหลายรูปแบบอีกด้วย
   ระบบการจัดการบริหารคลังสินค้า สามารถทำได้ทั้งแบบการเลือกสั่งซื้อได้ด้วยตนเองและการสั่งซื้อแบบอัตโนมัติและยังสามารถจัดการสินค้าทุกรูปแบบและทุกขนาดในระหว่างกระบวนการจัดการสินค้าพนักงานสามารถกำหนด
ควบคุมเส้นทางและเรียงลำดับการทำงานให้คลังสินค้ามีประสิทธิ
ภาพดีขึ้น

   อีกทั้งในระบบการจัดการนี้ได้มีเทคโนโลยีการหยิบสินค้าตามสัญญาณไฟ (Pick-to-Light) และสัญญาณเสียง เข้ามาจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่จำกัดขนาดของสินค้าและความเร็วการเคลื่อนที่ของสินค้า

เทคโนโลยีของระบบ Order Fulfillment

  มีเทคโนโลยีสำหรับระบบการจัดการคลังสินค้ามากมายเพื่อรองรับการบริหารสินค้าคงคลังตั้งแต่ระบบพื้นฐานไปจนถึงระบบอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีแบบใดก็ตามจุดประสงค์ของระบบ ที่มีเหมือนกันคือเป็นระบบที่รองรับและอำนวยความสะดวกในแง่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การระบุสินค้า, การติดตามสินค้า, การตรวจสอบองค์กร, การจัดเก็บสินค้า, ตำแหน่งของสินค้า, การเรียงลำดับสินค้า และการจัดเรียงสินค้าคงคลั งด้วยจุดประสงค์ที่หลากหลายนี้ เราสามารถนำระบบการจัดการคลังสินค้า เข้ามาใช้ให้เหมาะสมกับการใช้งาน โดยตัดสินใจจาก 5 เทคโนโลยีพื้นฐาน ดังต่อไปนี้

1. ซอฟแวร์สำหรับการจัดการสินค้า

   ซอฟแวร์เปรียบเสมือนสมองของระบบ ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญในระบบโดยซอฟแวร์จะมีหน้าที่การบันทึกสินค้าแต่ละ SKU ทั้งปริมาณของสินค้า และตำแหน่งการจัดเก็บสินค้าตั้งแต่รับเข้า และส่งสินค้าออกจากคลังสินค้า

order fulfillment Order Fulfillment
order fulfillment Order Fulfillment

2. ระบบการจัดเก็บสินค้า

   ระบบการจัดเก็บสินค้ามีหลากหลายประเภทตั้งแต่ระบบการจัดเก็บแบบ Static ไปจนถึงระบบการจัดเก็บแบบอัตโนมัติ (Automated Storage and retrieval system (ASRS))  ส่วนมากประกอบไปด้วย Static Shelving, Pallet Rack, A-Frames, Horizontal Carousels, Vertical Carousels, Vertical Lift Modules (VLMs), Unit-Load ASRS, Mini- and Micro-Load ASRS, Robotic Shuttles, Vertical Buffer Modules

3. ระบบการขนส่ง (Transport System)

   ระบบการขนส่งสินค้า เป็นการขนส่งสินค้าไปให้ทั่วถึงทั้งคลังสินค้า ไม่ว่าจะไป หรือมาจากจุดรับเข้าสินค้า, จุดหยิบสินค้า, จุดเติมสินค้า, จุดรวมสินค้า, จุดแพ็คสินค้า และจุดส่งออกสินค้า การขนส่งสินค้าสามารถใช้อุปกรณ์ขนส่งประเภทเดียวหรือหลายประเภท ซึ่งสามารถเลือกใช้งานได้โดยขึ้นอยู่กับขนาดและน้ำหนัก ที่จะทำการเคลื่อนที่โดยอุปกรณ์สำหรับการขนส่งนี้มีอยู่หลากหลายประเภทด้วยกัน เช่น Pallet Jack, Hand trucks and Cart, Lift trucks, Fixed Transport System, Automatic Guided Vehicles (AGVs), Autonomous Mobile Robots (AMRs)

order fulfillment Order Fulfillment
order fulfillment Order Fulfillment

4. Automatic Identification and Data Capture (AICD) Systems

   เทคโนโลยีนี้ออกแบบมาเพื่อรวบรวมข้อมูลจากสินค้าและถ่ายโอนข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยระบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลด้วยตนเอง ระบบดังกล่าวนี้จะทำให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง แม่นยำ และสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ปฏิบัติงานในส่วนของระบบการจัดการคลังสินค้าได้ ด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวนี้สามารถทำงานได้รวดเร็วและสามารถระบุข้อมูลในส่วนของการหยิบสินค้าทั้งที่เป็นรูปทรงของตัวสินค้าเอง, pallet, tote และตำแหน่งของการจัดเก็บสินค้าได้ แต่อย่างไรก็ตามความซับซ้อนในการหยิบสินค้านั้น เมื่อลูกค้าต้องการที่จะพัฒนาให้มีระบบอัตโนมัติในระบบจะต้องเตรียมหรือทำให้ข้อมูลนั้นเกิดความผิดพลาดให้น้อยที่สุด ระบบ AICD ประกอบไปด้วย Barcode Scanning / Radio Frequency Identification (RFID)

5. Pick to Light System

   ระบบการหยิบสินค้าด้วยสัญญาณไฟ ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถค้นหารายการสินค้าได้อย่างรวดเร็วและสามารถระบุตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ ระบบการหยิบสินค้าด้วยสัญญาณไฟนี้เป็นระบบที่ไม่ต้องใช้กระดาษและผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยมือเปล่าแต่ได้ผลการทำงานที่แม่นยำมากลดเวลาในการเทรนนิ่งพนักงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว

ประเภทของระบบการหยิบสินค้าด้วยสัญญาณไฟ มีดังต่อไปนี้

  • Light Direct
  • Voice Direct
  • Vision Direct with AR Glasses
order fulfillment Order Fulfillment

ประโยชน์ของ Order Fulfillment

ลดต้นทุนในส่วนของการเคลื่อนย้ายของพนักงานระหว่างจุดปฏิบัติงานหนึ่งไปยังอีกจุดปฏิบัติงานหนึ่ง และสามารถค้นหารายการสินค้าเพื่อทำการสั่งซื้อและจัดส่ง

สามารถจัดเก็บสินค้าได้อย่างมีแบบแผน และสร้างพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้าได้มากขึ้น

เชื่อมโยงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสำรองไปยังตัวเลือกคำสั่งซื้อเพื่อลดการทำงานซ้ำซ้อนที่มีอยู่ในระบบการจัดเก็บสินค้าประเภท Single-Deep Storage และ Double-Deep Storage

ลดค่าแรงงาน, ต้นทุนคลังสินค้า, ต้นทุนในการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง, ต้นทุนการบริหาร และต้นทุนการขนส่ง ซึ่งสามารถลดค่าใช้จ่ายให้กับทางลูกค้า และสามารถผลักดันให้เกิดความได้เปรียบทางธุรกิจ

Order Fulfillment Application

ของทางบริษัทริเวอร์พลัส​

Pick to Light

Put to Light

Picking Cart

Order Fulfillment - AGV