Optional Module

ระบบการหยิบสินค้าด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

1. RF Picking Application

 • การหยิบสินค้าด้วย RF Handheld Scanners
 • เป็นทางเลือกทดแทนการทำงานด้วยระบบ Pick To Light
 • ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตาม Process ที่กำหนด

Features

 • ควบคุมการทำงานตาม Picking Process

 • บันทึก Log ของการทำงาน

Optional Module

2. QC / 100% Check Application

 • ตรวจสอบการจัดสินค้าว่าสามารถจัดได้ถูกต้องตรงตาม Order 100%

 • ตรวจสอบการจัดสินค้าว่าพนักงานจัดได้ทำงานตามที่ระบบแนะนำหรือไม่

Features

 • แสดงข้อมูลการจัดสินค้าภายใน Tote/Carton

 • Scan สินค้าที่อยู่ใน Tote/Carton เพื่อเปรียบเทียบสินค้าและจำนวนการหยิบ

 • กำหนด Reason Code ในกรณีที่เกิดการจัดสินค้าไม่ตรงตามระบบ (ขาด / เกิน / ไม่พบใน Order เป็นต้น)

 • สั่งพิมพ์ Label สำหรับการจัดส่ง

Optional Module

3. Replenishment Application

 • ช่วยในการเติมสินค้าให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

 • ยืนยันข้อมูลการเติมสินค้าเข้าระบบ

Features

 • แสดงข้อมูลงานเติมสินค้าที่รออยู่

 • พนักงานสามารถรับงานเติมสินค้าได้ตาม Zone ที่ตนเองทำงานอยู่

 • สามารถยืนยัน สินค้า และ Location ที่นำสินค้าไปเติมได้

 • สามารถยืนยันจำนวนการเติมสินค้าได้ (น้อยกว่า หรือเท่ากับ จำนวนที่สั่งเติม)

 • บันทึกกิจกรรมการเติมสินค้า และ ระยะเวลาที่ใช้เพื่อนำไปออกรายงาน

Optional Module