Pick to light

ระบบการหยิบสินค้าตามสัญญาณไฟ

Pick to light - ระบบการหยิบสินค้าตามสัญญาณไฟ

Pick To Light System

ระบบการหยิบสินค้าตามสัญญาณไฟ

เป็นการหยิบสินค้าตามออเดอร์ซึ่งสามารถหยิบสินค้าได้อย่างรวดเร็วและหาตำแหน่งของสินค้าได้อย่างถูกต้อง ด้วยสัญญาณไฟและการแสดงตัวอักษรด้วย LED โดยแต่ละ tag จะแสดงตำแหน่งจัดเก็บสินค้า นอกเหนือจากการระบุตำแหน่งสินค้าที่แม่นยำแล้ว สัญญาณไฟยังแสดงสถานะได้อย่างถูกต้อง และเมื่อระบบได้รับออเดอร์จะต้องมีการยืนยัน เมื่อมีการหยิบสินค้าแต่ละรายการด้วย

Pick to light - process 1

หยิบสินค้าตามสัญญาณไฟที่แสดงบน Pick Tag

Pick to light - process 2

เมื่อหยิบสินค้าครบตามจำนวนในแต่ละช่อง แล้วกดปุ่มยืนยันแล้วสัญญาณไฟจะดับลง

Pick to light - process 3

Complete Tag จะแสดงสัญญาณไฟและเสียงขึ้นมาเมื่อ Station  นั้นหยิบสินค้าครบแล้ว และเมื่อกดปุ่มยืนยันสัญญาณไฟและเสียงจะดับลง

การทำงานของระบบการหยิบสินค้าตามสัญญาณไฟ

Pick to light - process 4

1. ตรวจสอบและยืนยันเลขออเดอร์ในแต่ละโซน

2. หยิบสินค้าตามสัญญาณไฟ โดยจำนวนของสินค้าจะทำการหยิบไปตาม picking tag เมื่อหยิบสินค้าชนิดนั้นครบแล้ว จากนั้นกดปุ่มยืนยันหรือกดปุ่ม shortage เมื่อสินค้าชนิดนั้นไม่เพียงพอหรือสินค้าหมดแล้ว

3. เมื่อหยิบสินค้าครบทุกชนิดหรือครบทุก picking tag แล้ว สัญญาณไฟจาก Completion Indicator จะแสดงสัญญาณไฟออกมา จากนั้นกดปุ่มยืนยันที่ Completion Indicator สัญญาณไฟก็จะดับลง จากนั้นก็ทำการหยิบสินค้าในโซนต่อไป

4. ไฟแสดงผลที่ขึ้นอยู่ก็จะดับลงไป เมื่อหยิบสินค้าครบทุกรายการแล้ว