ESL สำหรับการจัดเตรียม และหยิบใช้วัตถุดิบในอุตสาหกรรมการประกอบแผงวงจร Electronic

ESL สำหรับการจัดเตรียม และหยิบใช้วัตถุดิบ

ในอุตสาหกรรมการประกอบแผงวงจร Electronic

Circuit board ESL

ลดเวลา และข้อผิดพลาดในการจัดเตรียม และหยิบใช้วัตถุดิบ

ในอุตสาหกรรมการประกอบชิ้นส่วนแผงวงจร Electronic

ด้วยป้ายกำกับชั้นวางแบบ Electronic (ESL)

อุตสาหกรรมการผลิตหรือประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Surface Mount Technology เครื่องวางอุปกรณ์อัตโนมัติ (SMT) ทำหน้าดูดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตัวเล็กๆ ออกจากม้วน Tape ที่บรรจุอยู่ใน Cassette Feeder แล้วยิงลงบนแผงวงจรตามตำแหน่งที่ถูกโปรแกรมไว้อย่างรวดเร็ว และแม่นยำ ก่อนประสานกับแผงวงจรด้วยตะกั่ว

แม้กระบวนการประกอบ และตรวจสอบจะเป็นระบบอัตโนมัติ แต่ในการจัดเตรียมวัตถุดิบ (อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) ที่ต้องใช้ ใส่ใน Cassette Feeder เพื่อประกอบตาม Model ที่ผลิต ลงในตำแหน่งให้ถูกต้อง ยังต้องใช้พนักงานในการดำเนินการ เพื่อให้ได้สินค้าที่ตรงตามข้อกำหนด

Challenge

การบวนการในการเบิก จัดตรียมวัตถุดิบ ที่ต้องใช้ในแต่ละ plan การผลิต ของคลังวัตถุดิบ และการหยิบใช้วัตถุดิบที่คลังวัตถุดิบเตรียมไว้ให้ ไปบรรจุ หรือแขวนลงใน Cassette Feeder ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ของพนักงานใน SMT Line รวมถึงการเติมวัตถุดิบโดยการหยิบ parts ที่ตรงกันต่อเข้ากับ Tape ม้วนเดิม เพื่อให้การประกอบเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง ต้องใช้เวลาในการดำเนินการมาก และใช้พนักงานหลายคน

Solution

ESL Electronic Shelf Label ได้ถูกเลือกมาแก้ไขปัญหาในการดำเนินการ และลดขั้นตอนที่ต้องใช้เวลา และพนักงานจำนวนมากในการทำงาน ในรูปแบบ Smart Shelf System

ESL สำหรับการจัดเตรียม และหยิบใช้วัตถุดิบในอุตสาหกรรมการประกอบแผงวงจร Electronic
ESL สำหรับการจัดเตรียม และหยิบใช้วัตถุดิบในอุตสาหกรรมการประกอบแผงวงจร Electronic

กระบวนการทำงานของคลังวัตถุดิบ

แบบเดิม

ESL สำหรับการจัดเตรียม และหยิบใช้วัตถุดิบในอุตสาหกรรมการประกอบแผงวงจร Electronic

ESL Smart Shelf System

ESL สำหรับการจัดเตรียม และหยิบใช้วัตถุดิบในอุตสาหกรรมการประกอบแผงวงจร Electronic

กระบวนการทำงานใน line การประกอบด้วย

ESL Smart Shelf System

จากเดิมที่พนักงานต้องหาวัตถุดิบที่ต้องการจากชั้นวางด้วยตนเอง แล้วนำไปใส่ในเครื่อง แต่ด้วย Smart shelf เมื่อมีการแจ้งเตือนจาก SMT machine ให้มีการ splicing หรือแขวนม้วน Tape ใหม่ไปที่ผู้ปฏิบัติงาน และระบบ ตัวระบบ ก็จะส่งข้อมูลไปที่ ESL บน Shelf ที่วางของม้วน Tape ที่จะต้องนำไปเปลี่ยนให้ไฟ LED สว่างขึ้น ผู้ปฏิบัติงานเมื่อได้รับการแจ้งเตือนก็ทำการตรวจสอบ part no. ยืนยัน และหยิบ Tape ในตำแหน่งที่ LED สว่างขึ้น ได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว

ESL สำหรับการจัดเตรียม และหยิบใช้วัตถุดิบในอุตสาหกรรมการประกอบแผงวงจร Electronic
ESL สำหรับการจัดเตรียม และหยิบใช้วัตถุดิบในอุตสาหกรรมการประกอบแผงวงจร Electronic

การใช้งาน ESL Smart Shelf ไม่เพียงแต่อุตสาหกรรมการผลิต หรือประกอบแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ในอุตสาหกรรมการประกอบอื่นๆ ก็สามารถนำไปปรับใช้ได้เช่นกัน

  1. ลดเวลาในการติดป้าย parts no. วัตถุดิบ บนในรถเข็น ของคลังวัตถุดิบ
  2. พนักงานคลังวัตถุดิบ ทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของวัตถุดิบ ไม่ต้องทำหน้าที่เปลี่ยนป้ายกระดาษ
  3. พนักงาน SMT Line หาสินค้าได้ง่าย ลดเวลา และและความผิดพลาด ด้วย LED signal
  4. สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับได้
  • เวลาที่ใช้ในกระบวนการเปลี่ยน และติดป้าย parts no. ในรถเข็นวัตถุดิบจากเวลาเป็นชั่วโมง เหลือไม่ถึง 5 นาที
  • ลดพนักงานจัดสินค้าจาก 2 คน เหลือ 1 คน
  • หาสินค้าได้ง่ายและถูกต้อง ลดเวลา down time ของเครื่องอย่างมีนัยยะในการเติมวัตถุดิบ