Picking Cart

ระบบการหยิบสินค้าร่วมกับรถเข็น

Picking Cart

ระบบการหยิบสินค้าร่วมกับรถเข็น

ระบบการหยิบสินค้าร่วมกับรถเข็น Picking Cart เป็นอุปกรณ์การเคลื่อนที่ชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นการพัฒนาจากระบบการหยิบสินค้าตามสัญญาณไฟไปเป็นการหยิบสินค้าหลายๆ PO ในเวลาเดียวกัน โดย Picking cart นี้ถูกพัฒนาให้เคลื่อนที่ไม่ใช้ความเร็วและปริมาณที่ไม่มากนัก

การทำงานนของระบบการหยิบสินค้าร่วมกับรถเข็น

  1. ดาวน์โหลด Picking Order สำหรับ 1 batch จากเซิร์ฟเวอร์ โดย 1 batch หมายถึง 1 กลุ่มของ PO และจำนวนของ PO จะเท่ากับจำนวนของไฟที่อยู่บนรถเข็น ดังนั้นไฟ 1 ดวงเท่ากับ 1 Order

  2. โปรแกรมจะแสดงรายการสินค้าบน screen เพื่อเป็นการให้ข้อมูลกับทางผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งประกอบไปด้วยตำแหน่งของสินค้า, ชื่อรายการสินค้า, บาร์โค้ดของรายการสินค้า, จำนวนรวมที่ต้องการสินค้า โดยจำนวนรวมที่ต้องการสินค้านั้นจะเป็นไปตามจำนวนรวมที่ต้องการของ batch PO

  3. ผู้ปฏิบัติงานเพียงแค่ติดตามหน้าจอที่ติดตั้งอยู่แต่ละ location, หยิบสินค้าแต่ละรายการ, สแกนบาร์โค้ด  สัญญาณไฟที่เปิดขึ้นมาจะขึ้นจำนวนสินค้าที่ต้องการหยิบขึ้น display ผู้ปฏิบัติงานสามารถหยิบสินค้าได้โดยสังเกตุไฟเพื่อจัดสรรและวางแผนการหยิบสินค้าได้

  4. จำนวนการหยิบสินค้าต้องเท่ากับจำนวนรวมของสินค้าที่ต้องการ

  5. หลังจากที่โปรแกรมได้ทำการให้ข้อมูลสินค้าต่อไปให้กับผู้ปฏิบัติงาน เพียงแค่ดำเนินการในข้อ 2 ถึง 4 จนหยิบสินค้าทุกรายการครบ

  6. ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ปฏิบัติงานสามารถเดินหยิบสินค้าให้ครบเพียงรอบเดียว ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานจะสามารถหยิบสินค้าในหลาย ๆ ออเดอร์ควบคู่กันไป

รูปแสดงขั้นตอนการทำงานของระบบหยิบสินค้าร่วมกับรถเข็น

ภาพรวมการใช้งานของระบบการหยิบสินค้าร่วมกับรถเข็น

ภาพประกอบด้านบนแสดงถึงระบบการหยิบสินค้าร่วมกับรถเข็นซึ่งระบบนี้ต้องทำงานร่วมกับหลาย ๆ ระบบ คือระบบ ERP
เป็นระบบการส่งรายการสำหรับการหยิบสินค้าให้กับทางผู้ปฏิบัติงาน โดยข้อมูลรายการสินค้าดังกล่าวนี้จะทำการผ่านระบบการจัดการบริหารงานการจัดเก็บสินค้าเพื่อหาตำแหน่งของสินค้าและจะแสดงผลผ่านระบบการหยิบสินค้าร่วมกับรถเข็น

รูปแสดงภาพจำลองการทำงานของผู้ปฏิบัติงานร่วมกับระบบ Picking Cart

สนใจและต้องการสอบถามเพิ่มเติม

ด้วยทีมงานมากประสบการณ์พร้อมให้คำปรึกษา ไว้วางใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ